ساخت فاکتور فروش بصورت آنلاین خدمتی دیگر از نئوپی
صورت حساب آقای/خانم:
تلفن:
آدرس:
فاکتور فروش
تاریخ:
شماره فاکتور:
ردیف کد کالا نام کالا تعداد بهای واحد مبلغ کل شرح کالا
جمع کل فاکتور
مالیات بر ارزش افزوده
تخفیف
مبلغ قابل پرداخت
مبلغ قابل پرداخت به حروف